Podatki  RSS
Podatki 2018: Rozliczanie kosztów pośrednich do zmiany?

Dodano: 20.07.2017 14:22 | 27 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Przepisy dotyczące rozliczania kosztów pośrednich zostaną znowelizowane i doprecyzowane - zapowiada Ministerstwo Finansów. Propozycje zmian przedstawiono w nowym projekcie tzw. dużej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Większość nowych regulacji ma wejść w życie z początkiem 2018 r.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2018: Coraz bliżej ratyfikacji nowej konwencji podatkowej

Dodano: 20.07.2017 14:22 | 24 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o ratyfikacji nowej Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku. Nowe porozumienie (tzw. konwencja MLI) obejmie w sumie ponad 100 różnych krajów.

Tagi: Ustawy, Rząd, Sejm
Źródło: www.podatki.biz

Monitoring przewozu towarów - system może objąć także kolej

Dodano: 20.07.2017 14:22 | 22 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

System monitoringu przewozu niektórych towarów ma obejmować nie tylko przewozy drogowe, ale także przewozy kolejowe - wynika z projektu nowelizacji, który opublikowało Ministerstwo Finansów. Takie poszerzenie systemu ma w założeniu stanowić kolejny etap uszczelniania system podatkowego.

Źródło: www.podatki.biz

Przedmiot opodatkowania w ewidencjach VAT

Dodano: 20.07.2017 11:22 | 23 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Podatnik VAT ma obowiązek wskazywać w prowadzonych rejestrach VAT przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, konieczność ujmowania w ewidencjach opisu czynności opodatkowanej. Podatnik nie musi dokładnie opisywać, jakie towary i usługi zostały sprzedane bądź nabyte na podstawie konkretnej faktury, niemniej opis powinien być na tyle sprecyzowany by z ewidencji wynikało, jaka czynność jest przedmiotem opodatkowania.

Tagi: VAT, Faktury
Źródło: www.podatki.biz

Termin płatności wynagrodzenia przy umowie zlecenia

Dodano: 20.07.2017 11:22 | 27 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Zapłata wynagrodzenia następuje, co do zasady, dopiero po wykonaniu zlecenia. Strony mogą jednak zmienić tę zasadę i dowolnie ustalić termin płatności wynagrodzenia. Samą płatność uzależnić można np. od dokonania przez zleceniobiorcę rozliczeń ze zleceniodawcą.

Źródło: www.podatki.biz

MF ostrzega: Kelner ma obowiązek wydać klientowi paragon

Dodano: 20.07.2017 11:22 | 24 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W przypadku świadczenia usług gastronomicznych osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej istnieje obowiązek zaewidencjonowania tych usług na kasie fiskalnej1. Kelner obsługujący klienta, dla którego świadczona jest taka usługa, powinien zarejestrować na kasie fiskalnej dokonaną sprzedaż, wydrukować paragon fiskalny oraz wydać go klientowi. Ministerstwo Finansów przypomina, że wydanie paragonu jest obowiązkiem kelnera i nie jest uzależnione od prośby klienta, ani od tego, czy klient podejdzie odebrać paragon - paragon ma być klientowi wręczony, a więc w szczególności przyniesiony do stolika przy którym klient siedzi.

Źródło: www.podatki.biz

NSA. Użyczenie prywatnej działki pod działalność podlega VAT

Dodano: 20.07.2017 11:22 | 28 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Podejmowanie aktywności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, za pośrednictwem pełnomocnika nie zwalnia mocodawcy, w którego imieniu i na rzecz działa pełnomocnik, od przymiotu bycia podatnikiem VAT w rozumieniu tych przepisów - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Źródło: www.podatki.biz

Sposób na wykreślenie z rejestru VAT: Czujne oko i niezły refleks?

Dodano: 20.07.2017 11:22 | 20 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Interpelacja nr 13183 do ministra finansów w sprawie wykreślenia podmiotów gospodarczych z rejestru VAT

Tagi: VAT
Źródło: www.podatki.biz

Niespłacone zobowiązania przy likwidacji spółki a przychód podatkowy

Dodano: 20.07.2017 11:22 | 26 odsłon | 0 komentarzy

Pytanie: Wnioskodawca, spółka z o.o. jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wspólnicy spółki rozważają podjęcie decyzji o zakończeniu prowadzenia działalności. Czy wartość niespłaconych zobowiązań, które pozostaną w spółce na dzień zakończenia jej likwidacji i wykreślenia jej z KRS będą stanowić dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Źródło: www.podatki.biz

Umowa zlecenia zawarta poza działalnością z VAT?

Dodano: 20.07.2017 11:22 | 23 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Pytanie: Czy z tytułu uzyskiwanego honorarium z umowy zlecenia, zawartej poza prowadzoną działalnością, Wnioskodawczyni jest zobowiązana wystawić fakturę VAT i odprowadzić ten podatek do Urzędu Skarbowego czy wystarczy wystawienie rachunku bez podatku od towarów i usług?

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2019: Opodatkowanie najmu na nowych zasadach?

Dodano: 19.07.2017 14:24 | 25 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Resort finansów chce wprowadzenia rocznego limitu kwotowego na poziomie 100 tys. zł, który warunkowałby możliwość zastosowania ryczałtu od przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą (według stawki 8,5 proc.). Propozycję przedstawiono w projekcie dużej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych.

Wycinka drzew - nowe przepisy budzą wątpliwości interpretacyjne

Dodano: 19.07.2017 14:24 | 19 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Od połowy czerwca obowiązują nowe regulacje ws. wycinki drzew. Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody wprowadziła m.in. ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na terenie, na którym dokonano wycinki. Jak oceniają eksperci, nowe przepisy nie są dostatecznie precyzyjne, co prawdopodobnie będzie skutkować sporami interpretacyjnymi.

Źródło: www.podatki.biz

MFW pozytywnie o zmianach w polskiej administracji skarbowej

Dodano: 19.07.2017 14:24 | 19 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozytywnie ocenił przeprowadzone przez Polskę zmiany dotyczące funkcjonowania administracji skarbowej. Jednocześnie w nowym raporcie z przeglądu gospodarki Polski analitycy MFW wskazali m.in. na potrzebę ujednolicenia stawek podatku od towarów i usług (VAT) oraz konieczność zwiększenia efektywności wydatków publicznych.

Źródło: www.podatki.biz

Branża internetowa zaniepokojona planami ws. ochrony danych

Dodano: 19.07.2017 14:24 | 22 odsłon | 0 komentarzy

Polska powinna podjąć działania, które skutkowałyby wprowadzeniem poprawek do unijnego projektu rozporządzenia ws. poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej - oceniają przedsiębiorstwa z branży internetowej. Jak twierdzi polski biznes, wprowadzenie zmian w obecnej formie uderzy w konkurencyjność i innowacyjność firm.

Źródło: www.podatki.biz

PKPiR. Możliwe zwolnienie z obowiązku prowadzenia księgi

Dodano: 19.07.2017 11:06 | 81 odsłon | 0 komentarzy

Prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający podatek dochodowy według zasad ogólnych ma obowiązek ewidencjonowania wszystkich transakcji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Warto jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach można skorzystać ze zwolnienia. Naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić podatnika z obowiązku prowadzenia PKPiR.

Źródło: www.podatki.biz

Taksa notarialna, czyli ile zapłacimy u notariusza?

Dodano: 19.07.2017 11:05 | 21 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Większość czynności prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzedaży samochodu czy też sporządzenie testamentu, nie musi być zawierana, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynność musi mieć postać dokumentu sporządzonego przez notariusza, decydują przepisy odpowiednich ustaw. Przykładem umów, które muszą mieć formę aktu notarialnego, są:

Źródło: www.podatki.biz

ZUS. Finansowanie przez pracodawcę dojazdów do pracy

Dodano: 19.07.2017 11:04 | 24 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Pytanie: Pracodawca zamierza zorganizować pracownikom dowóz do pracy. Przewozy będą realizowane busem od przewoźnika prywatnego. Świadczenie będzie częściowo odpłatne przez pracownika, a kwota będzie zależała od trasy i ilości dni. Uprawnienie do przejazdów będzie wynikało z regulaminu wynagradzania. Czy od części finansowanej przez pracodawcę należy naliczać składki na ubezpieczenia społeczne?

Źródło: www.podatki.biz

NSA. Opłaty od urządzeń i czystych nośników nie podlegają VAT

Dodano: 19.07.2017 11:03 | 27 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 i ust. 2a oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opłaty pobierane przez organizacje zbiorowego zarządzania w rozumieniu art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, od producentów i importerów magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urządzeń oraz czystych nośników nie stanowią wynagrodzenia za świadczone usługi i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Źródło: www.podatki.biz

Sądowe spory z ZUS. Koniec prawniczego eldorado?

Dodano: 19.07.2017 11:02 | 18 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Interpelacja nr 13240 do ministra sprawiedliwości w sprawie nadmiernych kosztów sądowych odwołań od orzeczeń i decyzji ZUS

Tagi: ZUS
Źródło: www.podatki.biz

Podnajem lokalu użytkowego a prawo do zwolnienia podmiotowego VAT

Dodano: 19.07.2017 11:01 | 25 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Pytanie: Wnioskodawczyni, jej mąż oraz teść są współwłaścicielami lokalu użytkowego. Na mocy porozumienia lokal pozostaje bezpłatnie do wyłącznej dyspozycji Wnioskodawczyni. W lokalu tym Wnioskodawczyni prowadzi działalność. Wnioskodawczyni ma zamiar podnająć jego część innemu przedsiębiorcy. Czy z uwagi na fakt, że wartość sprzedaży dokonanej przez Wnioskodawczynię nie przekroczyła w 2016 r. 200 tyś. zł netto, czynszu z podnajmu powinien zostać opodatkowany VAT?

Źródło: www.podatki.biz

Skutki podatkowe zawarcia umowy cesji książeczki mieszkaniowej

Dodano: 19.07.2017 11:00 | 26 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Pytanie: Czy fakt otrzymania oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej w drodze nieodpłatnej cesji i późniejsza jej likwidacja (realizacja),w następstwie której bank wypłaca określoną (wynikającą z odrębnych przepisów) kwotę pieniędzy (znaną dopiero po jej wyliczeniu przez bank), podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

Źródło: www.podatki.biz

Faktura korygująca i nota korygująca - podobieństwa i różnice

Dodano: 18.07.2017 15:28 | 24 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Faktura korygująca i nota korygująca służą temu samemu celowi - doprowadzeniu do zgodności brzmienia dokumentu z faktycznym przebiegiem operacji gospodarczej. Wśród podobieństw zauważyć można również konieczność potwierdzenia otrzymania dokumentu przez drugą stronę i zbliżony zakres danych, które obligatoryjnie trzeba na obu tych dokumentach umieścić. I na tym wyraźne podobieństwa się kończą (choć oba te dokumenty w ustawie nazywane są fakturą).

Źródło: www.podatki.biz

Likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku (1)

Dodano: 18.07.2017 14:54 | 28 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Decyzję o likwidacji działalności gospodarczej zwykle poprzedzamy staranną analizą przyszłych konsekwencji i rozpatrujemy często jako panaceum na nawarstwiające się kłopoty. Istotnie - zakończenie działalności pozwala czasami przerwać pasmo trudności i problemów, ważne jednak jest aby uwalniając się od jednych kłopotów nie wpaść w kolejne. Dlatego zakończenie działalności wymaga planowania równie starannego, jak jej rozpoczęcie.

Źródło: www.podatki.biz

Opłata mocowa - Sejm rozpoczyna prace nad projektem nowej ustawy

Dodano: 18.07.2017 14:51 | 23 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Sejm rozpoczął prace nad projektem nowej ustawy o rynku mocy. Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie nowej opłaty mocowej. W ciągu najbliższej dekady opłata ta ma kosztować odbiorców energii elektrycznej w sumie ok. 26 mld zł. Nowa opłata ma w założeniu zapobiec problemom z niedoborem mocy wytwórczych. Jej wprowadzenie przewidziano na rok 2021.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki na świecie: KE wzywa trzy kraje do zmian ws. interpretacji podatkowych

Dodano: 18.07.2017 14:46 | 25 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Komisja Europejska wezwała Bułgarię, Cypr i Portugalię do wprowadzenia nowych regulacji związanych z wymianą interpretacji podatkowych. Sprawa dotyczy przepisów, które miały być wdrożone przez kraje członkowskie do końca 2016 r.

Źródło: www.podatki.biz

Przedsiębiorcy postulują zmniejszenie opodatkowania pracy

Dodano: 18.07.2017 14:44 | 23 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Czwarta rewolucja przemysłowa wymaga budowy nowego ładu na rynku pracy, w tym m.in. wprowadzenia nowych form zatrudnienia oraz obniżenia poziomu opodatkowania pracy - twierdzi Konfederacja Lewiatan, która opublikowała w ostatnich dniach dokument pn. "Manifest Przyszłości Pracy".

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2018: Rząd zamierza podnieść limit jednorazowej amortyzacji

Dodano: 18.07.2017 14:41 | 21 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, który pozwala na jednorazowe zaliczenie do wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów, ma zostać podwyższony z obecnych 3,5 do 5 tys. zł - wynika z projektu dużej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Przygotowana przez Ministerstwo Finansów nowela wejdzie w życie prawdopodobnie na początku 2018 r.

Źródło: www.podatki.biz

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową a podatek od czynności cywilnoprawnych

Dodano: 18.07.2017 12:24 | 18 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że spółka komandytowa powinna być uznana za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki przekształcanej) w spółkę komandytową (spółkę przekształconą), która powinna być uznana za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy 2008/7/WE dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Tagi: PIT, Spółki
Źródło: www.podatki.biz

Organ wydający interpretację nie może zmieniać stanu faktycznego

Dodano: 18.07.2017 10:25 | 15 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Z uzasadnienia: Podkreślić trzeba, że specyfika postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej polega między innymi na tym, że organ wydający taką interpretację może "poruszać się" tylko i wyłącznie w ramach stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, w granicach zadanego przez niego pytania oraz wyrażonej oceny prawnej (zajętego stanowiska).

Źródło: www.podatki.biz

Nowa akcyza od samochodów na razie w zawieszeniu

Dodano: 18.07.2017 10:25 | 24 odsłon | 0 komentarzy

#zrodlo

Interpelacja nr 12987 do ministra finansów w sprawie nowego podatku od samochodów

Źródło: www.podatki.biz

reklama
reklama